A Pesti Magyar Színházban jártunk

2020-03-03 13:30:36Iskolánk tanulói immáron 3. alka­lommal része­sül­het­tek a Lázár Ervin Prog­ram kere­tében megva­lósított színház­látoga­tásban. A legki­sebbek báb­szín­házi, a kicsit nagyobbak kőszín­házi élménye után, most intézmé­nyünk 8. osztá­lyos diákjai juthattak egy térí­tés­men­tes kultu­rális élményhez. Méghozzá a fővá­rosban, a Pesti Magyar Színház kister­mében tekint­hették meg a „Kötelezők szabadon” című előadást. Tanulóink nem csupán az utazást, a kirán­dulás­élményt élvezték, hanem az élet­kori sajátos­ságaikhoz igazodó színpadi művet is jó szívvel élték meg. Igaz a színdarab igényelt „némi iro­dalmi előkép­zettséget”, de szeren­csére ennek mindegyikük birto­kában volt, így szinte észre­vétlenül telt el számukra a közel 1óra.

Szegleti Veronika
szaktanár